Zahájení školního roku

 Zahájení školního roku 2017/2018

    Nový školní rok jsme tradičně zahájili v pondělí 4. září v tělocvičně školy. Sešli se školáci, jejich rodiče a prarodiče, zaměstnanci školy a hosté: starosta obce pan Miroslav Rožnovský, oba místostarostové – pan Ing. arch. Dušan Knoflíček a pan Ing. Mgr. Pavel Kadlec a předsedkyně Komise pro občanské záležitosti paní Mgr. Jarmila Krausová. Po úvodních slovech ředitelky jsme přivítali naše nejmenší – prvňáčky. Kromě knih, které jim předali naši hosté, dostali kytičky a drobné dárky. Po zahájení se žáci rozešli do svých tříd. V tomto školním roce máme 225 žáků v 11 třídách, do školní družiny je přihlášeno 120 žáků. Kromě pedagogů bude ve třídách působit také 6 asistentů pedagoga.

   Ve všech ročnících vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Otevřená škola, svůj školní vzdělávací program má také školní družina. Angličtinu vyučujeme od 1. ročníku.  Stejně jako v minulých letech budou žáci kromě výuky navštěvovat divadelní představení, koncerty, chodit na exkurze, výlety, pro rodiče připravovat besídky a vystoupení. Nadaní a talentovaní žáci se zapojují do nejrůznějších soutěží – výtvarných, sportovních, recitačních, pěveckých a dalších.

   Veškerou podporu poskytujeme žákům nadaným a se speciálními vzdělávacími potřebami.  Ve školním poradenském pracovišti pracují školní psycholožka, 2 speciální pedagožky, 2 školské logopedky a školní metodik prevence.. Mnoho let běží dva kroužky češtiny hrou a dva kroužky logopedické.

    Zapojili jsme se do projektu MŠMT, tzv. Šablony, ze kterého jsme získali téměř 700.000,- Kč. Část financí využíváme na školního psychologa, ostatní na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – kroužek Deskových her a doučování.  Projekt bude běžet do 31. 12. 2018.

    Klub zábavné logiky a deskových her. Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

   Doučování. Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Šablona může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

    Také letos budou žáci zdarma dostávat ovoce a zeleninu, balené nápoje nebo saláty v krabičkách z projektu MŠMT Ovoce a zelenina do škol. Do naší školy tento sortiment dodává již několik let firma Ovocentrum V+V s.r.o. z Valašského Meziřící. Letos  nám bude stejná firma dodávat také zdarma neochucené mléko pro všechny žáky školy v rámci projektu Mléko do škol. Cílem obou projektů je zvýšit spotřebu ovoce, zeleniny a mléka, pomáhat tvořit zdravé stravovací návyky našich dětí a bojovat  proti obezitě.

   Naše škola je zapojena do Asociace školních sportovních klubů, která pro žáky pořádá ve školním roce vždy několik sportovních akcí, jako např. běh Želešická růže, fotbal, vybíjenou, atletický trojboj, florbal a další.

   Od října se rozběhne činnost zájmových kroužků. Žáci mají možnost si vybrat např. kroužek sportovní, keramický, dramatický, vědecký, deskové hry, hru na flétnu nebo pěvecký sbor.

   Žáci 2. ročníku budou od 14. 9. absolvovat 10 lekcí plaveckého výcviku v Hustopečích. Rodiče hradí pouze příspěvek na dopravu snížený o dotaci z MŠMT, o kterou jsme loni požádali. Žáci 3. ročníku budou do plavání jezdit od listopadu. Za příspěvek na výuku plavání děkujeme zřizovateli.

Mgr. Jarmila Motlíčková