Úvod

 Úvodní slovo

 Vážení návštěvníci,

    vítáme Vás na našich stránkách.  Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno – venkov je neúplnou školou, do které docházejí žáci 1. – 5. ročníku z Hrušovan nebo blízkého okolí. V letošním roce otevíráme 10 tříd. Školu bude navštěvovat cca 216 žáků.

     V 1. až 5. ročníku vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Otevřená škola. Od 1. ročníku nabízíme výuku angličtiny 1 hodinu týdně. Snažíme se otevřít školu veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury i sportu, vytvářet co nejlepší podmínky pro rozvoj žáků, respektovat jednotlivce, rozvíjet komunikaci mezi žáky navzájem, učitelem a žáky, učitelem a rodinou, vytvářet příjemné prostředí pro všechny. Věnujeme se žákům talentovaným i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

     Máme poměrně stabilní kolektiv zaměstnanců. Stále se vzdělávají, snaží se uplatňovat moderní nové formy a metody práce. Ve škole pracuje několik asistentů pedagoga.

    V popředí zájmu stojí výuka angličtiny, čtenářská a matematická gramotnost, práce s počítači; podporujeme aktivity Zdravé školy, ekologickou a enviromentální výchovu. Do výuky zařazujeme projektové dny a různé kulturní a tělovýchovné akce, připravujeme vánoční dílny, některé třídy jezdí na školy v přírodě. Žáci se zúčastňují mnohých soutěží (výtvarných, recitačních, matematických, literárních,…). Součástí výuky je plavecký výcvik, kterého se účastní žáci 2. a 3. ročníku.              

    Žákům nabízíme činnost v zájmových kroužcích: sportovním,  počítačovém, hře na flétnu, výtvarném, keramickém, tanečním a dramatickém, …  Na škole působí pěvecký sbor „Hruščata“. Vítáme zájemce o práci s dětmi.

    Při škole je zřízeno poradenské pracoviště: psycholog, 2 speciální pedagogové, 2  logopedi, 2 kroužky češtiny hrou.

    Školní družina je určena především pro žáky 1. – 4. ročníku, otevíráme 4 oddělení. Provoz školní družiny je od pondělí do pátku od 6:30 do 7:30 a od 11.40 do 16:00 hod. Také zde děti pracují podle školního vzdělávacího programu pro ŠD.

    Školní jídelna má přibližně 180 strávníků. Pořádá různé akce, např. týden zdravé výživy, zeleninový        a ovocný bufet, apod.

    Díky pochopení a vstřícnosti Obecního úřadu se prostředí ve škole neustále zlepšuje. V několika učebnách mohou žáci a učitelé pracovat s interaktivní tabulí, vybavujeme žákovskou knihovnu. V přízemí máme k dispozici keramickou dílnu. Průběžně doplňujeme počítače a další pomůcky pro výuku. V červenci byla zahájena přístavba základní školy s termínem dokončení 31. 8. 2019. Děkujeme zřizovateli a těšíme se na nové prostory.Také v tomto roce se žáci zapojí do sběru druhotných surovin (Soutěž s panem Popelou).

     Finanční prostředky se snažíme získat také sami z grantů a dotací. Děkujeme za podporu všem sponzorům a příznivcům školy.  

    Vážíme si zájmu veřejnosti o naši školu, přejeme si vytvářet takové prostředí, kde by nám všem bylo dobře a kam se i po letech budeme rádi vracet.

 Informace o dění ve škole budeme přinášet i na těchto stránkách.

 

 Mgr.Jarmila Motlíčková, ředitelka školy